Ban chỉ đạo hội nghị

STT Họ và tên Chức danh/ Đơn vị công tác
1. PGS. TS. Nguyễn Việt Hà Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
2. GS. TS. Seishi Ninomiya Chủ tịch Hiệp hội INFITA
3. GS. TS. Adinarayana J Chủ tịch Hiệp hội APFITA và Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật tài nguyên IIT, Ấn Độ
4. GS. TS. Jimmy Chou Tổng Thư ký Hiệp hội APFITA và Trung tâm nghiên cứu GIS, Trường Đại học Feng Chia, Đài Loan
5. TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
6. PGS. TS. Trương Gia Bình Chủ tịch Tập đoàn FPT và Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam

 

Ban tổ chức hội nghị

STT Họ và tên Vai trò Chức danh/ Đơn vị công tác
1. GS. TS. Chử Đức Trình Trưởng ban Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
2. GS. TS. Lê Huy Hàm Phó trưởng ban Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Nông nghiệp, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Di truyền nông nghiệp
3. TS. Thibaud Vantalon Phó trưởng ban Chuyên gia về học sâu, Liên minh Tổ chức đa dạng Sinh học Quốc tế và Trung tâm nông nghiệp nhiệt đới Quốc tế CIAT
4. TS. Nguyễn Đức Tùng Thành viên Tổng Thư ký Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam
5. PGS. TS. Nguyễn Hoài Sơn Thành viên Trưởng phòng KHCN&HTPT, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Ban tổ chức địa phương

STT Họ và tên Vai trò Chức danh/ Đơn vị công tác
1. TS. Lê Thị Hiên Trưởng ban Phó Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Nông nghiệp, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
2. TS. Bùi Quang Hưng Phó trưởng ban Giám đốc Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành Giám sát hiện trường, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
3. TS. Nguyễn Ngọc An Phó trưởng ban Phó Trưởng Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác phát triển, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
4. TS. Phạm Mạnh Linh Thành viên Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành Giám sát hiện, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
5. PGS. TS. Trần Đăng Khánh Thành viên Viện di truyền nông nghiệp
6. TS. Phạm Minh Triển Thành viên Phó Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Nông nghiệp, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
7. TS. Phạm Châu Thùy Thành viên Khoa Công nghệ Nông nghiệp, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
8. ThS. Phạm Thị Thu Lan Thành viên Kế toán trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Ban Thư ký Hội nghị

STT Họ và tên Vai trò Chức danh/ Đơn vị công tác
1. TS. Chu Đức Hà Trưởng ban Khoa Công nghệ Nông nghiệp, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
2. TS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh Thành viên Khoa Công nghệ Nông nghiệp, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
3. TS. Nguyễn Lê Khanh Thành viên Khoa Công nghệ Nông nghiệp, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
4. ThS. Chu Thị Minh Thành viên Phòng KHCN&HTPT, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
5. TS. Hà Thị Quyến Thành viên Khoa Công nghệ Nông nghiệp, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
6. Nguyễn Hà Linh Thành viên Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành Giám sát hiện, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
7. Hoàng Xuân Phương Thành viên Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành Giám sát hiện, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội