Các Chủ đề/ Lĩnh vực của Hội thảo

Các lĩnh vực/ chủ đề hội thảo

Các chủ đề và nội dung cụ thể được xác định là phù hợp nhất nhất với sự phát triển và luôn đổi mới của công nghệ thông tin trong nông nghiệp khu vực châu Á – Thái Bình Dương:

 • Công nghệ thông tin và Internet vạn vật (tiếng Anh, viết tắt: IoT) trong nông nghiệp.
 • Ứng dụng công nghệ không gian địa lý (GPS, GIS, viễn thám…) trong nông nghiệp.
 • Quản lý thiên tai, dịch hại và dịch bệnh.
 • Diễn đàn Châu Á OGC.
 • Các ứng dụng dựa trên UAV cho nông nghiệp chính xác.
 • Blockchain trong chuỗi cung ứng nông nghiệp.
 • Thị trường kỹ thuật số trong nông nghiệp.
 • Công nghệ thông tin trong phân tích, quản lý thị trường và truy xuất nguồn gốc.
 • Công nghệ quản lý chuỗi cung ứng trong nông nghiệp.
 • Ứng dụng AI trong nông nghiệp thông minh.
 • Phân tích dữ liệu lớn cho hệ thống hỗ trợ canh tác và nông nghiệp chính xác.
 • Phát triển và ứng dụng cơ sở hạ tầng số trong nông nghiệp.
 • Mô hình hóa và mô phỏng cho sản xuất nông nghiệp.
 • Quy hoạch sử dụng đất trong cảnh quan nông nghiệp phức hợp.
 • Chính sách thúc đẩy sử dụng nông nghiệp kỹ thuật số và hỗ trợ số hóa nông nghiệp ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Và nhiều chủ đề khác liên quan đến công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Công bố xuất bản

Tất cả báo cáo được phản biện thông qua sẽ được công bố trên kỷ yếu hội nghị quốc tế có số xuất bản ISBN. Hội đồng khoa học của hội nghị sẽ lựa chọn các báo cáo có chất lượng tốt để đăng trên một trong các tạp chí Quốc tế trong danh mục ISI/Scopus (Bản thảo được viết theo mẫu của tạp chí, nộp ONLINE tại website và được Hội đồng Biên tập của tạp chí xét chọn. Chú ý: phí đăng bài theo quy định của tạp chí).

Quy cách bản thảo và quy trình gửi bài

Bản tóm tắt và bản thảo toàn văn được chuẩn bị theo mẫu dưới đây:

APFITA2022 Abstract Template

APFITA2022 Full paper template

Tất cả bài nộp được gửi qua hệ thống EasyChair sử dụng đường link dưới đây: 

https://easychair.org/cfp/apfita2022

Kinh phí tham dự

 • Đối với người nộp bài trong nước:

Đăng ký sớm trước 15/08/2022 : 2.000.000 đồng/đại biểu riêng sinh viên/ học viên cao học/ nghiên cứu sinh: 1.500.000 đồng/đại biểu
Đăng ký sau: 2.500.000 đồng/đại biểu, riêng riêng sinh viên/ học viên cao học/ nghiên cứu sinh: 2.000.000 đồng/đại biểu

 • Đối với người nộp bài nước ngoài:

Đăng ký sớm: 250 USD/đại biểu, riêng sinh viên/ học viên cao học/ nghiên cứu sinh: 175 USD/đại biểu 
Đăng ký sau: 300 USD/đại biểu, riêng sinh viên/ học viên cao học/ nghiên cứu sinh: 250 USD/đại biểu

 

WELCOME TO VIETNAM 2022