Student Standard
Đăng ký sớm
(Trước 15/09/2022)
Trong nước 1,500,000 đồng/ bài 2,000,000 đồng/ bài
Nước ngoài 175 USD / bài 250 USD/ bài
Đăng ký thông thường Trong nước 2,000,000 đồng/ bài 2,500,000 đồng/ bài
Nước ngoài 250 USD / bài 300 USD/ bài